Logo szkoły Kontakte-dziennik

Informacja o wynikach rekrutacji do Oddziałów Przedszkolnych oraz naboru do klas 1 Szkoły Podstawowej  im. W. Witosa w Czerlejnie

Działając na podstawie Zarządzenia nr 687/2024 Burmistrza  Gminy Kostrzyn z dnia 29 stycznia  2024r. oraz na podstawie §19 Statutu Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Czerlejnie, Dyrektor Szkoły Podstawowej  w Czerlejnie informuje:

- do Oddziału  Przedszkolnego   przy Szkole Podstawowej w Czerlejnie grupa dzieci    6-letnich  na rok szkolny 2024/2025 zostały przyjęte wszystkie dzieci z rocznika 2018, których rodzice złożyli deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego i wnioski rekrutacyjne;

- do Oddziału  Przedszkolnego  przy Szkole Podstawowej w Czerlejnie grupa średniaki na rok szkolny 2024/2025 zostały przyjęte wszystkie dzieci z roczników:  2019, 2020 oraz 2021, których rodzice złożyli  wnioski;

- do klasy 1 Szkoły Podstawowej  im. W. Witosa w Czerlejnie na rok szkolny 2024/2025 zostały przyjęte  zgłoszone dzieci  z rocznika 2017 zamieszkujące w   obwodzie  naszej szkoły.

Wykazy imienne kandydatów zakwalifikowanych /niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym są do wglądu w sekretariacie szkoły lub  na tablicy ogłoszeń / korytarz szkolny /od dnia 16.04.2024r.


Dyrektor szkoły -  Małgorzata Borowska

 

Podajemy nr konta do wpłaty za " ciepły posiłek"

nr rachunku 02 1050 1520 1000 0090 3038 3310

Dyżury dostępności nauczycieli Szkoły Podstawowej w Czerlejnie 

Kalendarium  SP w Czerlejnie / plan pracy szkoły w roku szkolnym 2023/2024

Rekrutacja do oddziału przedszkolenego i klasy pierwszej ( pliki do pobrania)

1. Zapisy do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej
2. Wniosek do klasy pierwszej
3. Rekrutacja do szkoły - obowiązek informacyjny
4. Rekrutacja do oddziału przedszkolnego - obowiązek rekrutacyjny
5. Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego

Zmiany w dyżurach nauczycieli

Godziny dostępności - Konsultacje odpowiednio do potrzeb dla uczniów lub ich opiekunów (art. 42 ust. 2f ustawy - Karta nauczyciela, t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.). Plik do pobrania z aktualnymi dyżurami jest do pobrania tutaj >>>

Konto Rady Rodziców

Podajemy nr konta Rady Rodziców :PKO BP Kostrzyn 81 1020 4027 0000 1202 1326 1005
Równocześnie informujemy, że wysokość opłaty wynosi 50 zł od rodziny

REGULAMIN KORZYSTANIA Z CIEPŁEGO POSIŁKU W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.W.WITOSA W CZERLEJNIE( plik do pobrania tutaj>>>)

Podstawa prawna:

art. 106 ust. 1-3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 ze zm.)
art. 3 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1454 ze zm.)
Statut Szkoły Podstawowej W Czerlejnie.

I. Postanowienia ogólne
1. Miejscem wydawania posiłków jest wyznaczone przez dyrektora szkoły pomieszczenie szkolne.
2. Za stan techniczny pomieszczenia odpowiada dyrektor szkoły.
3. Za czystość pomieszczenia odpowiada wyznaczona przez dyrektora szkoły osoba z obsługi.
4. Za bezpieczeństwo uczniów przebywających w pomieszczeniu odpowiada wyznaczony nauczyciel dyżurujący,
5. Za jadłospis odpowiada firma cateringowa i jest on dostępny przy wejściu do pomieszczenia.

II. Osoby uprawnione do korzystania z ciepłego posiłku w szkole.
1. Z gorącego posiłku korzystać mogą uczniowie szkoły.
2. Obiady spożywane są na miejscu w wyznaczonym pomieszczeniu.
3. Warunkiem korzystania z obiadów jest wniesienie opłaty za posiłek.

III. Zasady odpłatności za obiady
1. Wpłaty abonamentowe za cały miesiąc należy wpłacić od 1. do 15. dnia bieżącego miesiąca (brak wpłaty w danym miesiącu spowoduje wstrzymanie wydawania obiadów dla dziecka w przyszłym miesiącu).
2. Wpłaty za obiady należy wpłacać na konto szkoły./ podane na druku zgody do rodzica/
3. Warunki korzystania z ciepłego posiłku w szkole, w tym wysokość opłaty za posiłki ustalana jest przez dyrektora szkoły w porozumieniu z firmą cateringową oraz z Urzędem Gminy Kostrzyn.

IV. Czas wydawania posiłków
1. Obiady wydawane są w godzinach przerwy o 11:35… i 12:35....

V. Zasady bezpieczeństwa i higieny obowiązujące podczas korzystania z ciepłego posiłku w szkole.
1. W pomieszczeniu mogą przebywać wyłącznie osoby uprawnione do korzystania z posiłków.
2. Posiłki wydawane są w obecności nauczyciela dyżurującego.
3. Uczniowie ustawiają się w miejscu wyznaczonym do wydawania posiłku z własnym kubkiem .
4. Po odebraniu posiłku każdy uczeń przenosi go do stolika (młodszym dzieciom zapewniona jest pomoc).
5. Uczniów korzystających z obiadu zobowiązuje się do:
a) zachowania zasad bezpieczeństwa oraz ładu i porządku;
b) bezwzględnego przestrzegania uwag i poleceń nauczycieli pełniących dyżur;
c) kulturalnego zachowania, nie przeszkadzania innym w spożywaniu posiłku;
d) zgłaszania wszelkich uszkodzeń i nieprawidłowości nauczycielowi pełniącemu dyżur.
6. Konsekwencje finansowe za szkody materialne spowodowane przez dzieci w sposób umyślny ponoszą rodzice/ opiekunowie prawni.

VI. Postanowienia końcowe
1. Treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej szkoły.
2. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie dokonywane będą przez dyrektora szkoły w formie właściwej do przyjęcia regulaminu.

Regulamin wchodzi w życie Zarządzeniem nr 1/2022-2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej
im. W. Witosa w Czerlejnie z dnia 27.09.2022r.

Ważne miejsca pomocy

Informujemy, iż można tutaj pobrać w postaci pliku adresy i telefony tych miejsc i instytucji, w których możemy uzyskać różnoraką pomoc. Zachęcamy do skorzystania.